Skip to content

Christchurch จุดเริ่มต้นของการเดินทางเที่ยวเกาะใต้

ถ้าใครอยากจะไปขับรถเที่ยวในต่างประเทศนั้น ที่ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการขับรถท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนไทยเพราะที่ประเทศนิวซีแลนด์จะขับรถด้านเดียวกันกับประเทศไทยแต่จำนวนรถบนถนนถือว่าน้อยมากแถมมีวิวที่สวยงามอลังการตลอดเส้นทางการเดินทาง😋 และในการท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ครั้งนี้เราเลือกเมืองChristchurch เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเทียวเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ www.fanpapai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: